E-ON MyWorkPlace
Συνδέστε τα πρόσωπα και τις διαδικασίες σας με μια ευέλικτη και δυναμική σουίτα για την επίτευξη των επιχειρηματικών σας στόχων.

Η σουίτα MyWorkPlace σας προσφέρει ένα σύνολο εφαρμογών που καλύπτουν τη διαχείριση του προσωπικού και των στόχων της επιχείρησής σας. Όλες οι επιμέρους εφαρμογές παρέχουν Διοικητική Πληροφόρηση (M.I.S. Reporting) μέσω μηχανισμού κατασκευής και εκτέλεσης πληροφοριακών καταστάσεων ad hoc ή με σταθερή περιοδικότητα (π.χ. ημερήσια, εβδομαδιαία, κλπ.).
Επίσης διατίθεται μία σειρά από έτοιμες καταστάσεις οι οποίες αφορούν όλο το φάσμα των λειτουργιών του συστήματος και οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα από τους χρήστες.

E-ON HRM

Μια ολοκληρωμένη εφαρμογή για την οργάνωση και διοίκηση. την παρακολούθηση και αξιολόγηση του προσωπικού σας.
Ένα σύστημα Self Service Διαχείρισης Προσωπικού που προσφέρει περισσότερα από εκείνα του ανταγωνισμού, όπως οπουδήποτε και οποτεδήποτε πρόσβαση μέσω ενός κοινού web browser, απόλυτα συνεργατικό περιβάλλον, αυτοματοποίηση διαδικασιών μέσω ροών εργασίας.
Το e-On HRM όμως είναι περισσότερο από ένα σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού. Είναι ένα επιχειρησιακό εργαλείο που αυτοματοποιεί και εξορθολογίζει όλες τις διαδικασίες και τους ελέγχους που αφορούν τη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού σας.
Με αυτή την έννοια είναι ένα εργαλείο που εξασφαλίζει ότι επιτυγχάνονται οι επιχειρησιακοί σας στόχοι. Είναι επίσης ένα εργαλείο που υποστηρίζει τον προγραμματισμό και τις κρίσιμες αποφάσεις για τον όλο λειτουργικό και στρατηγικό επιχειρησιακό σχεδιασμό.

E-ON KPI's

Eνεργοποίηση και παρακολούθηση στοχοθεσίας, τόσο σε επίπεδο ατόμου (υπάλληλος, συνεργάτης, κλπ.), όσο και σε επίπεδο ομάδας (π.χ. ομάδα, τμήμα, διεύθυνση, γεωγραφική περιοχή, κλπ.).

Καθορισμός του τύπου των δεδομένων (ποσό, ποσοστό και ποιότητα) και της περιοδικότητας της μέτρησης του στόχου (π.χ. μηνιαίος, εξαμηνιαίος, κλπ.).

Προκατασκευασμένη συνολική απεικόνιση με μορφή Στόχος - Αποτέλεσμα - Σύγκριση / Απόκλιση (αξία και ποσοστό).

QMARK

Δημιουργία ενεργοποίηση και επεξεργασία διαφόρων τύπων ερωτηματολογίων, τα οποία μπορούν να καλύψουν πολλούς τύπους δραστηριότητες και ανάγκες όπως για παράδειγμα Έρευνες Αγοράς, Αξιολόγηση Προϊόντων και Υπηρεσιών, Δημόσιες Σφυγμομετρήσεις, Ικανοποίηση και Παράπονα Πελατών, Ικανοποίηση και Αξιολόγηση Προσωπικού, Αξιολόγηση Σεμιναρίων και πολλές άλλες. Τα ερωτηματολόγια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με το σύστημα E-ON KPI's για την συλλογή στοιχείων τα οποία θα τροφοδοτήσουν συγκεκριμένους στόχους. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν σύστημα καταχώρησης στοιχείων (data entry).).

Τα βήματα που ακολουθεί η εφαρμογή είναι:
Διαμόρφωση του Ερωτηματολογίου με παραμέτρους οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο εμφάνισης και λειτουργίας της εκάστοτε ερώτησης και απάντησης.
Η εισαγωγή ΚΑΝΟΝΩΝ σε επίπεδο ερώτησης με τους οποίους μπορεί να μεταβληθεί η «συμπεριφορά» του ερωτηματολογίου
Η Ενεργοποίησή του όπου ορίζεται η χρονική περίοδος ή περίοδοι που επιθυμούμε να λάβουμε τις απαντήσεις καθώς και το πλήθος των απαντήσεων (ερωτηματολόγια) που μπορεί να αποστείλει ένας συγκεκριμένος χρήστης.
Επιλογή του τρόπου για πρόσκληση συμμετοχής όπως με ανάρτηση QR Code σε επιλεγμένα σημεία, με ανάρτηση σχετικού link στην ιστοσελίδα ή στο facebook αυτού που διενεργεί την έρευνα, με αποστολή Προσκλήσεων ηλεκτρονικών σε άτομα ή ομάδες με τις οποίες ζητείται η συμμετοχή τους.
Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και
Η Στατιστική Ανάλυση των Ερωτηματολογίων που γίνεται τόσο κατά την διάρκεια υποβολής των ερωτηματολογίων καθώς και μετά την λήξη της περιόδου υποβολής.

Ε-ΟΝ EVALUATIONS

Δημιουργία μοντέλων αξιολόγησης τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, είτε ως αυτόνομα «εργαλεία», είτε σε συνεργασία με την εφαρμογή των ερωτηματολογίων (αξιολόγηση στοιχείων ερωτηματολογίου).

Ε-ΟΝ PROCESSES / ΡΟΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Εργαλείο για την εφαρμογή και διαχείριση διαδικασιών και ροών ποιότητας το οποίο αποτελεί ουσιαστικό βοήθημα για την ευρύτερη οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης, καθώς συμβάλει επίσης στην βελτίωση της οργάνωσης των θεμάτων ποιότητας και στην επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων.
Πιο συγκεκριμένα, με την υλοποίηση ηλεκτρονικών φορμών οι οποίες ενσωματώνουν την δυνατότητα εκτέλεσης ροών εργασίας (workflow) μπορούν να υλοποιηθούν πληθώρες διαδικασίες ελέγχου της παρεχόμενης ποιότητας, τόσο αναφορικά με εσωτερικές διαδικασίες, όσο και για την παρακολούθηση και διασφάλιση των σχέσεων της επιχείρησης με τρίτους (π.χ. πελάτες, προμηθευτές, κλπ.).

RIBIA

Το RIBIA είναι μια ολοκληρωμένη λύση που παρέχει τα εργαλεία για την ενδυνάμωση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησής .
Καλύπτει ένα μεγαλύτερο μέρος ελεγκτικού έργου με τρόπο και σε χρόνους που η ανθρώπινη προσπάθεια δεν μπορεί να πετύχει.
Συσχετίζει τεχνικές ελέγχου (μηχανογραφημένεςή χειρωνακτικές) με κινδύνους έτσι ώστε να εντοπίζει ευκολότερα και γρηγορότερα τις περιοχές με τον υψηλότερο κίνδυνο.
Βαθμολογεί και σταθμίζει τα ευρήματα.
Προγραμματίζει με μεγάλη ακρίβεια τις περιοχές όπου πρέπει να γίνει ουσιαστική ελεγκτική εργασία από τα στελέχη του Εσωτερικού Ελέγχου. Οι πολύτιμοι «λίγοι» λειτουργοί ελέγχου, δεν χάνουν τον χρόνο τους σε περιοχές χαμηλού ρίσκου.
Τεκμηριώνει αναμφισβήτητα την όλη διαδικασία. Εντάσσει όλον τον οργανισμό στην λογική του“risk management”.


E-ON PUBLICATIONS

Επιτρέπει τη δημιουργία και δημοσίευση κάθε είδους ηλεκτρονικής πληροφόρησης είτε με την μορφή ανακοίνωσης, είτε με την μορφή εταιρικής γνώσης.
Οι δημοσιεύσεις μπορεί να ισχύουν για συγκεκριμένο διάστημα και στην συνέχεια αποσύρονται από το σύστημα, αυτόματα.
Η χρήση της λειτουργίας αυτής συμβάλει στην σημαντική μείωση του κόστους διακίνησης πληροφοριών και έντυπου υλικού το οποίο αφορά συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων (π.χ. τις προμήθειες, τους πωλητές, κλπ.) ή το σύνολο της επιχείρησης (γενικές ανακοινώσεις).
Η δημοσίευση μπορεί να είναι μία άμεση ενέργεια ή μπορεί να ενσωματώνει λειτουργίες ροής μέσω των οποίων διασφαλίζεται ο έλεγχος της ορθότητας και η έγκριση των δημοσιευμένων στοιχείων.E-ON MyWorkPlace HRM
Μια ολοκληρωμένη εφαρμογή για την οργάνωση και διοίκηση. την παρακολούθηση και αξιολόγηση του προσωπικού σας.
Ένα σύστημα Self Service που προσφέρει περισσότερα από εκείνα του ανταγωνισμού.
Περισσότερα
E-ON Processes
Σχεδιάστε, διαχειριστείτε, παρακολουθήστε και βελτιστοποιήστε τώρα όλες τις διαδικασίες της επιχείρησής σας.
Περισσότερα
QMARK
Γνωρίστε το κοινό που σας ενδιαφέρει. Αξιοποιήστε τη γνώση σας για να σχεδιάσετε τις επόμενες επιχειρηματικές σας κινήσεις...
Περισσότερα
RIBIA
Βελτιώστε τις επιδόσεις του εσωτερικού σας ελέγχου και μειώστε τον επιχειρηματικό κίνδυνο...
Περισσότερα


Ζητήστε δωρεάν για ένα μήνα,
την πιλοτική εφαρμογή
των νέων υπηρεσιών μας

για 10 άτομα στην επιχείρησή σας!
Προϊόντα


© -- E-ON INTEGRATION S.A. -- All rights reserved.